Regulamin

Regulamin, który obowiązywał do 20 lutego 2015 r. jest dostępny pod tym adresem.
Regulamin, który obowiązywał do 25 listopada 2017 r. jest dostępny pod tym adresem.
Regulamin, który obowiązywał do 10 maja 2018 r. jest dostępny pod tym adresem.
Regulamin, który obowiązywał do 21 czerwca 2018 r. jest dostępny pod tym adresem.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

A. Kliknij tutaj, aby przejść do regulaminu dotyczącego produktów i usług z wyłączeniem XL8 TMS oraz XL8 TMS Team.

B. Kliknij tutaj, aby przejść do regulaminu dotyczącego wyłącznie XL8 TMS oraz XL8 TMS Team. 

 A. Regulamin produktów i usług z wyłączeniem XL8 TMS oraz XL8 TMS Team.

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez firmę LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 9552385451, numer Regon: 363371324.
 2. Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin

2) adres poczty elektronicznej: info@localize.pl

3) numer telefonu do kontaktu: +48 91 884 65 04 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Sprzedawca – LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000594783, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 9552385451, numer Regon: 36337132400000;

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

5) Konto klienta – zbiór danych Klienta w aplikacji Sklepu internetowego, identyfikujący Klienta, niezbędny do złożenia Zamówienia.

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Towar – rzecz ruchoma, usługa lub Treści Cyfrowe, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu.

8) Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu.

9) Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać oraz utrwalać Treści Cyfrowe.

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem aplikacji Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;

11) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa oraz wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie założenia w zakresie przetwarzania danych osobowych przed, w trakcie i po realizacji zamówienia spełniają wymogi RODO. Ponieważ w procesie realizacji zamówienia niemal zawsze ma miejsce przetwarzanie danych osobowych, prawdo wymaga świadomej akceptacji Polityki prywatności stosowanej przez Sprzedawcę. Opisana jest ona w dokumencie Polityka prywatności (zgodność z RODO).

§2

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności do składania zamówień, niezbędne jest by Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

1) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

 1. a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
 2. b) Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies lub
 3. c) Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies.

3) posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf.

4) obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, zastosowano środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności zabezpieczenie transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL.

§3

Rejestracja i logowanie

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta klienta oraz zalogowaniu.
 2. Przeglądanie Towarów możliwe jest bez posiadania Konta klienta.
 3. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Utwórz nowe konto” lub w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się, aby kupić” w cenniku produktów, a następnie kliknięcie łącza „Zarejestruj się”. Zarejestrowanie Konta klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja Konta klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych gwiazdką. Podanie danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację Konta Klienta. Dane przetwarzane są zawsze zgodnie z wymogami RODO — szczegóły opisane są w dokumencie Polityka prywatności (zgodność z RODO).
 4. Zakończenie rejestracji wymaga kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany w trakcie rejestracji adres email.
 5. Klient może zalogować się do Sklepu internetowego na Konto klienta, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 6. Klient może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, żądać usunięcia Konta klienta przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email na adres: info@localize.pl takiego żądania wraz ze wskazaniem adresu e-mail przypisanego do konta. Konto zostanie usunięte po potwierdzeniu autentyczności żądania.
 7. Sprzedawca może zablokować Konto klienta na okres 14 dni a następnie usunąć Konto klienta z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
 8. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
 9. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 10. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie,
 11. Oświadczenie o zablokowaniu i usunięcie Konta klienta Sprzedawca może złożyć, przesyłając je na adres email przypisany do Konta klienta.
 12. Zablokowanie lub usunięcie Konta klienta w wyniku złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed tymi zdarzeniami.
 13. Wszystkie dane uzyskane w procesie rejestracji konta oraz jego późniejszym utrzymywaniu są przetwarzane w zgodzie z założeniami RODO. Sprzedawca może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).

 

§4

Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez Sklep internetowy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności (zgodność z RODO) i ich akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności (zgodność z RODO) uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta, wykonując czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 4. Szczegółowe informacje o Towarach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Towarach.
 5. Z uwagi na ograniczenia wynikające z praw własności intelektualnej niektóre z Towarów mogą być sprzedawane, realizowane, udostępniane, dostarczane lub wykorzystywane wyłącznie na terytorium wskazanym w opisie znajdującym się w Sklepie przy poszczególnych Towarach. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń terytorialnych dotyczących korzystania z Towarów, o których mowa w poprzednim zdaniu.
 6. Informacja o całkowitej cenie Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest podawana w trakcie składania zamówienia oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Cena, o której mowa w ust. poprzednim obejmuje całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.
 8. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup, zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca dostarczenia oraz sposobu płatności.
 9. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup, zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia oraz wiadomość z fakturą pro forma.
 12. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, o których mowa w poprzednim ustępie, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wyłączeniem ustępu poniższego.
 13. Umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą ustalenia przez Strony wszystkich jej elementów, w szczególności miejsca oraz terminu wykonania. Ustalenie elementów umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 11 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności (zgodność z RODO), pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 15. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, przesyłając powiadomienie na adres poczty e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@localize.pl.
 16. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie anulowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 17. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 18. W przypadku braku płatności za Towar w terminie wskazanym w fakturze pro forma, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 19. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu prawidłowego zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 20. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze. Czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzednim nie obejmuje czasu na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta.
 21. Udostępnienie Treści Cyfrowych Klientowi następuje poprzez przesłane w indywidualnej wiadomości e-mail do Klienta linku lub linków umożliwiających pobranie Treści Cyfrowej.
 22. Warunki korzystania przez Klienta z Treści Cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych Treści Cyfrowych. Udostępnienie Treści Cyfrowych Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do Treści Cyfrowych. Inne niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Klienta z Treści Cyfrowych (w szczególności zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymagają zgody właściciela praw do Treści Cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej, może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie Treści Cyfrowych.
 23. Klient powinien samodzielnie zweryfikować, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych.
 24. Sprzedawca nie jest uprawniony do świadczenia pomocy technicznej w odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych z uwagi na ograniczenia w tym zakresie nakładane przez producentów lub wydawców takich Treści Cyfrowych. W stosunku do takich Treści Cyfrowych w celu uzyskania pomocy technicznej Klient powinien kontaktować się bezpośrednio z ich producentem lub wydawcą, o czym zostanie poinformowany odpowiednio przez Sprzedawcę.

§5

Ceny Towarów

 

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Dodatkowo ceny Towarów w Sklepie internetowym są uzupełnione o ceny netto.
 2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego zawierają wszelkie koszty dostarczenia Towaru. Koszty te są pokrywane w całości przez Sprzedawcę i nie wpływają na cenę Towaru. Informacje o cenie Towaru oraz jego opis zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 3. Ceny Towarów umieszczonych w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

§6

Formy płatności

 

 1. Dla Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może dokonać płatności przelewem – na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro forma, o której mowa w § 4 ust. 11.
 2. Klient, dokonując płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie wskazanym w fakturze pro forma. Brak uiszczenia należnej opłaty skutkuje anulowaniem zamówienia.
 3. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia lub numer faktury pro forma.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedawcą.
 5. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może przetworzyć Zamówienie na podstawie elektronicznego potwierdzenia wykonanego przelewu, które generuje bank Klienta.
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód księgowy dokonania płatności za Towary oraz za ich dostawę w postaci faktury.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.
 8. Faktury w formie elektronicznej są doręczane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. W przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej faktura VAT zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po zawarciu umowy.

§7

Reklamacja

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje na piśmie można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 4. Zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru, np. w postaci kserokopii lub skanu faktury.
 6. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest Towar nie będący Treścią Cyfrową lub usługą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. Towary mogą być objęte gwarancją jakości producenta lub licencjodawcy, jednak Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za takie Towary wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.

§8

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres: LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Co do zasady Klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jednak Klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 13. Klient wyraził zgodę na Udostępnienie Treści Cyfrowych przez Sprzedawcę przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz
 14. Klient został poinformowany przez Sprzedawcę o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych, przed udzieleniem takiej zgody.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 

 1. Konsumentem posiada m.in następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

2) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

3) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży i są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak to konieczne do realizacji usługi, w minimalnym niezbędnym zakresie, w ramach procedur zapewniającym im ochronę i poufność.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 4. Klient zgodnie z RODO ma precyzyjnie zdefiniowane prawa w zakresie swoich danych, m.in. prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 5. Szczegółowe i kompletne informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte na stronie Polityka prywatności (zgodność z RODO), do której link znajduje się na dole głównej strony Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie.

§11

Regulamin szkoleń

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykupienie usługi szkoleniowej w sklepie Localize.pl.
 2. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków udziału w szkoleniu.
 3. Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie, może na życzenie otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie.
 4. O ile w opisie szkolenia nie określono inaczej organizator nie zapewnia uczestnikom noclegu i wyżywienia.
 5. Rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku trenera/prelegenta szkolenia bez zezwolenia nie jest dozwolone.
 6. Rozpowszechnianie utrwalonego zapisu szkolenia w jakiejkolwiek formie bez zezwolenia nie jest dozwolone.
 7. Wszystkie dane osobowe przesyłane do nas w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) na potrzeby rejestracji na szkolenia, przeprowadzenia szkolenia, konsultacji po szkoleniu, pomocy technicznej, komunikacji różnymi kanałami oraz przechowywanie listy uczestników przetwarzane są ściśle według założeń naszej polityki prywatności (zgodnej z RODO).
 8. Zgłoszenie rezygnacji co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 100% wpłaty.
 9. Zgłoszenie rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 50 % kwoty.
 10. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 20% wpłaty.
 11. Szkolenia odwołane z winy organizatora podlegają zwrotowi 100% wpłaty niezależnie od momentu odwołania szkolenia. Istnieje możliwość jednorazowego przeniesienia zgłoszenia na kolejny termin, jeśli informacja w tej sprawie zostanie zgłoszona organizatorowi w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim według prawa polskiego.
 2. Informacje dotyczące Towarów i ich ceny zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na głównej stronie Sklepu internetowego po kliknięciu łącza „Regulamin” oraz bezpośrednio pod adresem www.LOCALIZE.PL/regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Klient posiadający aktywne Konto klienta zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie regulaminu wiadomością email na adres email wskazany przez Klienta.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 8. Klient posiadający Konto klienta, w przypadku braku akceptacji regulaminu może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu złożyć wniosek o usunięcia Konta klienta w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Załącznikami do Regulaminu są:
 12. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1;
 13. wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, numer telefonu +48 91 884 65 04, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres:

 

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna

Ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

 

 

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

 

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna

Ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

 

 

z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

 

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna

Ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

 

 

e-mail: info@localize.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Lp.

Nazwa

Symbol

Ilość

1.

     

2.

     

3.

     

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________________

data

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________________

imię i nazwisko

 

Adres konsumenta(-ów) _____________________________________________

adres

 

__________________________

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data: ______________________________

 

 

 

 

B. Regulamin serwisu XL8TMS.COM

§1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu XL8TMS.COM
 2. Operator – Localize.pl Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka jawna, z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Smolańska 3; 70-026 Szczecin, wpisaną pod numerem 0000594783 do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin, spełnia warunki określone w Regulaminie i korzysta z usług świadczonych przez Operatora w Serwisie.
 4. Oprogramowanie, System – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880, z późn. zm.), o nazwie XL8 TMS, służący do zarządzania wszystkimi aspektami pracy biura tłumaczeń, poza zadaniami edycji dokumentów związanymi z narzędziami CAT, w szczególności: zarządzania zleceniami i sporządzania wycen, modułu CRM, śledzenia projektów i systemu powiadomień, udostępniony Użytkownikowi przez Operatora w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.
 5. Serwis – serwis internetowy w domenie internetowej pod adresem: XL8TMS.COM prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z Oprogramowania;
 6. Konto – indywidualne, elektroniczne konto zakładane i prowadzone dla Użytkownika przez Operatora w Serwisie, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Serwisu, w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu;
 7. Subkonto – konto zakładane przez Użytkownika w ramach Konta, pozwalające w szczególności na przydzielanie uprawnień, koordynację zadań i zarządzanie pracą zespołu;
 8. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Oprogramowania bez potrzeby instalowania Oprogramowania w infrastrukturze informatycznej Użytkownika, zgodnie z jego funkcjonalnościami.
 9. Okres Abonamentowy – czas odpłatnego świadczenia Usługi przez Operatora wynoszący minimalnie 12 miesięcy;
 10. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie, dokonywana przez Użytkownika poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Serwisu;
 11. Panel Administratora – dostępne w Module Głównym Konta narzędzie do zarządzania i administrowania funkcjami Oprogramowania.
 12. Okres Testowy – bezpłatny okres korzystania z Oprogramowania, trwający 30 dni kalendarzowych, od dnia Rejestracji Użytkownika. Okres testowy może być wykorzystywany przez Użytkownika zarówno do sprawdzenia Oprogramowania, jak i do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego udostępnionymi funkcjonalnościami.
 13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w trybie ustalonym Regulaminem;
 14. Materiały – informacje, dane i treści samodzielnie umieszczone przez Użytkownika w Oprogramowaniu.
 15. Cennik – stanowiący integralną część Regulaminu wykaz cen usług świadczonych Użytkownikowi przez Operatora w ramach Serwisu, na podstawie zawartej Umowy.
 16. Opłata abonamentowa – uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za Usługę świadczoną w Okresie abonamentowym, wymienione w Regulaminie i Cenniku w pozycji „Opłaty abonamentowe”.
 17. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Dane kontaktowe Operatora

 

 1. Adres Operatora dla doręczeń: Localize.pl Smolańska 3; 70-026 Szczecin
 2. Adres e-mail do kontaktu w sprawach Serwisu, w tym w sprawach reklamacji: info@xl8tms.com
 3. Numer telefonu do kontaktu w sprawach Serwisu: tel. +48 91 884 65 04

§3

Zasady ogólne świadczenia Usługi

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady świadczenia Usługi, a w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis
  • zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Operator.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej z Oprogramowania z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach określonego typu konta, bez potrzeby instalowania Oprogramowania w infrastrukturze informatycznej Użytkownika, jak również bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem Oprogramowania i jego aktualizacjami Operator informuje, że w zależności od konfiguracji i rodzaju Konta Użytkownika, usługi zewnętrzne umożliwiające fakturowanie mogą wymagać opłacenia osobnego abonamentu przez Użytkownika. Operator każdorazowo informuje o dostępnych modułach i ograniczeniach w ramach danego typu Konta Użytkownika. Przed dokonaniem wyboru określonego typu Konta Użytkownika Użytkownik powinien zapoznać się z jego funkcjonalnościami i ograniczeniami.
 4. Ze względu na swój profesjonalnych charakter Usługa nie jest skierowana do konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikom samodzielne zarządzanie relacjami z klientami, jak i zarządzanie wszystkimi pozostałymi aspektami pracy biura tłumaczeń. Oprogramowanie nie zawiera modułów pozwalających na realizację zadań edycji dokumentów związanych z narzędziami CAT.
 6. W celu korzystania z Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
 7. posiadać najnowszą przeglądarkę internetową: Microsoft Explorer lub Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera
 8. posiadać włączoną obsługę Java Script,
 9. posiadać aktywny adres e-mail

§4

Zawarcie umowy i zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. Bez rejestracji Użytkownik nie może korzystać z Usługi świadczonej w Serwisie. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić internetowy formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie poprzez podanie danych, wymaganych w formularzu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności (zgodność z RODO).
 2. Użytkownik może zamówić założenie Konta Użytkownika bezpośrednio przez Operatora. Przed złożeniem zamówienia na założenie Konta Operator udostępnia Użytkownikowi na trwałym nośniku Regulamin, a Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. W trybie założenia konta przez Operatora, Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Operatora wiadomości e-mail potwierdzającej założenie Konta na zamówienie Użytkownika. W wiadomości e-mail Operator udostępnia link do logowania do Konta wraz z danymi niezbędnymi do pierwszego logowania.
 4. Osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej mogą dokonać rejestracji w Serwisie wyłącznie przez osobę, która jest upoważniona do składania w imieniu tych podmiotów oświadczeń woli oraz reprezentowania tych podmiotów w na zewnątrz.
 5. Oprogramowanie po dokonaniu prawidłowej rejestracji tworzy Konto Użytkownika.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy z podmiotem rejestrującym bez podawania przyczyny. Informacja taka zostanie przekazana drogą elektroniczną. Odmowa zawarcia  umowy jest realizowana poprzez odmowę rejestracji Konta Użytkownika.
 7. Dostęp do Konta Użytkownik otrzymuje poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła w formularzu internetowym, na stronie Serwisu służącej do logowania do Konta.
 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych w trakcie rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić aktualne dane korzystając z formularza dostępnego w Panelu Administratora.
 9. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie może samodzielnie usuwać danych, które posłużyły do rejestracji Konta. Może jednak korzystać z pełni praw przysługujących mu z założeń RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Szczegóły opisane są w dokumencie Polityka prywatności (zgodność z RODO).
 10. Po utworzeniu Konta zarejestrowany Użytkownik może rozpocząć pracę z modułami Oprogramowania, w szczególności wprowadzać dane do Oprogramowania.
 11. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
  • zapoznałem się z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy na odległość i akceptuję jego postanowienia;
  • przystępuję do korzystania z usług Operatora dobrowolnie;
  • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu;
  • dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
  • wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem oraz Polityką prywatności (zgodność z RODO);
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, jak również wszelkich oświadczeń wiedzy i woli Operatora związanych z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 12. Usługa jest każdorazowo świadczona przez Operatora przez czas oznaczony tj. w wybranym przez Użytkownika okresie abonamentowym. Początkiem czasu świadczenia Usługi jest data uiszczenia Opłaty abonamentowej.

§5

Rodzaje Kont, moduły i funkcjonalności Konta

 

 1. Operator świadczy Usługę w ramach dwóch rodzajów Kont Użytkownika: Konta „XL8 TMS Team” i Konta „XL8 TMS”.
 2. Szczegółowa specyfikacja modułów dostępnych w ramach każdego typu Konta, opis funkcjonalności modułów jak i ograniczenia w ramach modułów i funkcjonalności zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowiący jego integralną część

 

§6

Okres testowy, Okres abonamentowy i opłaty za korzystanie z Usługi

 

 1. Po utworzeniu Konta Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z Oprogramowania przez okres próbny, który wynosi 30 dni. W okresie próbnym Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek opłat za korzystanie z Oprogramowania. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji lub ofert specjalnych, jak również indywidualnych umów i porozumień.
 2. Płatności za Usługę Użytkownik dokonuje w formie przelewów elektronicznych. Informacje o dostępnych sposobach płatności oraz operatorach przelewów elektronicznych Użytkownik otrzymuje od Operatora przed dokonaniem płatności.
 3. W przypadku woli kontynuacji korzystania z Usługi, płatności za Usługę należy dokonać do końca okresu testowego, korzystając z narzędzi dostępnych w Panelu Administratora, w module głównym Konta. Po dokonaniu płatności w Panelu Administratora wygenerowana zostanie faktura VAT obejmująca całkowitą należność za korzystanie z Usługi w wybranym okresie abonamentowym. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz do przesłania/udostępnienia faktury w formie elektronicznej.
 4. Kwota Opłaty abonamentowej określona jest w cenniku (załącznik nr 1 do Regulaminu), który stanowi integralną część Regulaminu. Nadto Operator w treści Serwisu wyraźnie informuje Użytkownika o kwotach opłat abonamentowych wraz ze wskazaniem ewentualnych rabatów i warunków korzystania z określonego abonamentu. Użytkownik wybiera typ Konta (XL8 TMS Team lub XL8 TMS) oraz długość okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa może być płatna z góry, za cały wybrany okres abonamentowy z uwzględnieniu rabatu, lub w miesięcznych ratach, które nie uwzględniają rabatu.
 5. W ramach wybranego typu Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi o określonych parametrach, wyraźnie wskazanych przez Operatora w opisie Konta.
 6. Informacja o konieczności dokonania płatności wysyłana jest mailowo na adres e-mail podany w Panelu Administratora Konta przed zakończeniem okresu abonamentowego. Po dokonaniu opłaty okres abonamentowy zostanie przedłużony licząc od dnia następującego po ostatnim dniu poprzedniego okresu abonamentowego.
 7. W przypadku zwłoki Użytkownika w płatności należności za kolejny okres abonamentowy Operator zablokuje Konto w Serwisie. Po dokonaniu płatności Konto zostanie niezwłocznie odblokowane. W przypadku zwłoki Użytkownika przekraczającej 30 dni Operator uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, oraz usunięcia Konta i wszystkich Materiałów Użytkownika.
 8. Wszystkie dane uzyskane w procesie świadczenia Usługi są przetwarzane w zgodzie z założeniami RODO. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji Usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).
 9. Kwota abonamentu jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Użytkownik jest zawiadamiany o zmianie cennika oraz o nowych cenach Usługi poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail oraz przez powiadomienie dostępne w Panelu Administratora Konta.
 11. Zawiadomienie o zmianie cennika jest przesyłane nie później niż na 7 dni przed zmianą cennika. Zmiana cennika w ramach umowy zawartej z Użytkownikiem wchodzi w życie w nowym okresie abonamentowym. Opłacony wcześniej okres abonamentowy podlega cennikowi obowiązującemu w dniu opłacenia abonamentu, a do końca okresu abonamentowego cena Usługi jest niezmienna.
 12. Użytkownik akceptuje zmianę cennika wnosząc opłatę za nowy okres abonamentowy. Użytkownik może odstąpić od umowy nie opłacając kolejnego okresu abonamentowego, w którym obowiązuje nowy cennik.

§7

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Operator nie przenosi na Użytkownika praw do jakichkolwiek utworów i programów komputerowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik nie ma w szczególności prawa pobierania, kopiowania i umieszczania jakiejkolwiek części Oprogramowania na innych serwerach, niż należące do Operatora. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do oprogramowania umieszczonego przez Operatora w Serwisie. Wyłączne i nieograniczone prawa do Oprogramowania przysługują Operatorowi.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia swojego Konta innym osobom za wyjątkiem osób działających w jego imieniu. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika.
 4. Zawartość materiałów Użytkownika nie może naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich oraz aktualnie obowiązującego prawa. Użytkownik powinien posiadać prawa korzystania z Materiałów zapisywanych w bazach danych Oprogramowania.
 5. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Oprogramowaniu treści o charakterze bezprawnym. Operator zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie dłuższego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.
 6. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy mailowej, dotyczącej Oprogramowania. Celem uzyskania pomocy Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: info@xl8tms.com.

§8

Prawa i obowiązki Operatora

 

 1. Operator udostępniając Oprogramowanie za pośrednictwem Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Materiałów, jak też działania i zaniechania Użytkownika oraz innych osób upoważnionych przez Użytkownika od korzystania z Usługi.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Zawieszenie świadczenia usługi dokonuje się poprzez blokadę Konta. Operator może odmówić ponownej rejestracji Użytkownikowi którego Konto zostało zablokowane.
 3. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Serwisu oraz Oprogramowania. Operator gwarantuje dostępność Usługi w oparciu o Oprogramowanie w Serwisie w trakcie trwania całego okresu abonamentowego, w 99% trwania okresu abonamentowego.
 4. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Operator zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego Usługi o trzy dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerwy.
 5. Operator zastrzega możliwość zaistnienia krótkich przerw w dostępności Usługi, lub poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, w związku z konserwacją Serwisu lub aktualizacją Oprogramowania. O terminie i przewidywanym czasie przerwy w dostępności Usługi Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową przed rozpoczęciem przerwy. Operator dołoży starań aby przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w Serwisie spowodowane: nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, niedozwoloną modyfikacją, wadliwym działaniem sprzętu i oprogramowania Użytkownika, siły wyższej i działaniem osób trzecich które nie są podwykonawcą Operatora.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi, Serwisu i Oprogramowania z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z powodu zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego Operator nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec.
 8. Wszystkie materiały ewentualnie umieszczone w Oprogramowaniu udostępnionym Użytkownikowi są przykładowe. Operator ma możliwość dowolnego modyfikowania oprogramowania.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora wobec Użytkownika, w szczególności odpowiedzialność z niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone z winy Operatora lub podmiotów działających na jego zlecenie oraz ogranicza się do równowartości opłaty za jeden pełny okres abonamentowy, która została uiszczona przez Użytkownika. Wyłącza się jednocześnie odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Użytkownika, jak też odpowiedzialność Operatora za wszelkie szkody pośrednie.
 10. Użytkownik indywidualnie i każdorazowo wyraża zgodę na logowanie do Panelu Administratora Konta w celu udzielenia pomocy przez pracowników Operatora, w przypadku zwrócenia się przez Użytkownika o udzielenie pomocy technicznej. Bez wyraźnej, uprzedniej zgody Użytkownika wyłączona jest możliwość logowania do Konta Użytkownika przez pracowników Operatora lub inne osoby działające na jego zlecenie.
 11. Operator oświadcza, że dysponuje prawami majątkowymi do Oprogramowania udostępnionego w Serwisie w zakresie pozwalającym na udostępnienie i świadczenie Usługi zgodnie z Regulaminem.
 12. Wszystkie utwory graficzne zawarte w Serwisie, w tym rozwiązania graficzne i kolorystyczne, nazwa/marka i logotyp XL8TMS.COM, koncepcja Oprogramowania, rozwiązania funkcjonalne Oprogramowania są prawnie chronione.
 13. Jakiekolwiek kopiowanie lub odtwarzanie elementów Oprogramowania poza Oprogramowaniem w Serwisie jest zabronione.
 14. Użytkownik upoważnia Operatora oraz jego następców prawnych do wykorzystania danych użytkownika, w postaci nazwy firmy, logotypów, w celach prezentacji i reklamy usług Operatora. Użytkownik zezwala Operatorowi na opublikowanie referencji wystawionych przez Użytkownika.
 15. Login i hasło do Konta Użytkownika stanowią informację poufną i będą przekazywane przez Operatora wyłącznie na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji. Operator nie podnosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich do loginu i hasła na skutek nienależytego ich zabezpieczenia przez Użytkownika.
 16. Operator może odmówić świadczenia Usługi każdemu i bez podania przyczyny.
 17. Regulamin wraz z załącznikami zawiera całość postanowień umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Podczas rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego postanowienia.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia Usługi bez podania przyczyny, z takim zastrzeżeniem, że zobowiązany będzie do utrzymania świadczenia Usługi do końca rozpoczętego okresu abonamentowego. W przypadku rezygnacji ze świadczenia usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po zakończeniu okresu abonamentowego Operator zobowiązany zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta przez okres 14 dni, celem zarchiwizowania lub usunięcia jego Materiałów.
 19. Wszystkie dane uzyskane w procesie świadczenia Usługi są przetwarzane w zgodzie z założeniami RODO. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).

 

 

§9

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika

 

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Usługi poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy Użytkownik składa Operatorowi poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: info@xl8tms.com. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy jest złożone z chwilą otrzymania wiadomości przez Operatora.
 2. Ustala się 30-dniowy termin wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi, ze skutkiem na ostatni dzień opłaconego przez Użytkownika okresu abonamentowego. W przypadku kiedy koniec opłaconego okresu abonamentowego przypada wcześniej, niż upływ okresu wypowiedzenia, Umowa rozwiązuje się z upływem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W okresie między wypowiedzeniem Umowy, a rozwiązaniem Umowy Użytkownik jest uprawniony do usunięcia lub wyeksportowania Materiałów z baz Oprogramowania.
 3. Do upływu okresu wypowiedzenia Użytkownik może również cofnąć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu poprzez przesłanie na adres: info@xl8tms.com wiadomości, w której wyraźnie będzie zawarte oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia.
 4. Po rozwiązaniu umowy wskutek wypowiedzenia, na zasadach wskazanych powyżej, Operator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, co spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i Materiałów Użytkownika z Serwisu.
 5. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).

 

 

§10

Rozwiązanie umowy przez Operatora

 1.  
 2. Operator może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w następujących przypadkach:
  • jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Serwisu;
  • jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego,
  • jeżeli Użytkownik ze swojego Konta przesyła niezamówione informacje handlowe,
  • jeżeli Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Użytkownik podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Operator zapewnia Użytkownik dostęp do konta przez 30 dni, celem zarchiwizowania lub usunięcia jego Materiałów. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Operator będzie uprawniony do trwałego usunięcia Konta Użytkownika oraz wszystkich zgromadzonych w nim Materiałów Użytkownika.
 4. Operator uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Użytkownika jeżeli zaistnieją przesłanki określone w ust. 1 powyżej. Operator może zawiadomi Użytkownika o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia Usługi bez podania przyczyny, z takim zastrzeżeniem, że zobowiązany będzie do utrzymania świadczenia Usługi do końca rozpoczętego okresu abonamentowego, o ile Użytkownik w sposób wyraźny nie wyrazi zgody na wcześniejsze zaprzestanie świadczenia Usługi. W przypadku rezygnacji ze świadczenia usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po zakończeniu okresu abonamentowego Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta przez okres 30 dni, celem zarchiwizowania lub usunięcia jego Materiałów. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Operator będzie uprawniony do trwałego usunięcia Konta Użytkownika oraz wszystkich zgromadzonych w nim Materiałów Użytkownika.
 6. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).

§11

Rozliczenia przy rozwiązaniu umowy

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi zarówno w wyniku wypowiedzenia przez Użytkownika jak i przez Operatora nie powoduje obowiązku zwrotu Użytkownikowi wniesionych przez niego opłat.

 

 

§12

Ochrona i bezpieczeństwo danych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Operator. Operator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania, kształtowania i prawidłowej realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną w Serwisie. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie formularza oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, co określa dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).
 2. Materiały zgromadzone w bazach Oprogramowania w związku ze świadczeniem Usługi są przez Operatora uznawane za informację poufną i nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem następcy prawnego Operatora.
 3. W zależności od wybranej metody płatności dane podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności za Usługę mogą być przetwarzane przez zewnętrzne firmy pośredniczące w płatnościach (agregatory płatności).
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres poczty elektronicznej oraz na wykonywanie czynności z zakresu marketingu bezpośredniego na adres e-mail i numer telefonu podane przy rejestracji Konta. Użytkownik w dowolnym momencie może cofnąć niektóre lub wszystkie wyrażone zgody. Wszystkie zgody udzielone przez użytkownika muszą mieć charakter i zakres zgodny z wymogami RODO.
 5. Użytkownik posiada pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Użytkownik odrębnie wyraża i cofa zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymaganiami RODO oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu w dokumencie pod nazwą Polityka prywatności (zgodność z RODO).
 8. Administratorem danych osobowych ewentualnie wprowadzonych przez Użytkownika w Materiałach do baz Oprogramowania jest Użytkownik, który ma obowiązek przetwarzania ich zgodnie z przepisami prawa i RODO.
 9. Operator nie przetwarza danych zgromadzonych przez Użytkowników w ramach Usługi udostępnionej w Serwisie. Operator wykonując czynności techniczne i konserwacyjne serwerów oraz Oprogramowania (kopie zapasowe, odtwarzanie danych z kopi zapasowych, próby usunięcia ewentualnych błędów zgłoszonych przez Użytkownika) nie uzyskuje możliwości dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Użytkownika.
 10. Operator zapewnia, że wykorzystywana na potrzeby wykonywania Usługi w Serwisie infrastruktura serwerowa dysponuje wysokim poziomem zabezpieczeń ochrony fizycznej.
 11. Operator zapewnia kryptograficzne zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Użytkownika do Oprogramowania zarówno w momencie przesyłu tych danych z wykorzystaniem sieci publicznej, jak i w całym pozostałym czasie korzystania z Serwisu i Oprogramowania.
 12. Operator informuje, że dane przechowywane przez Użytkownika w Oprogramowaniu są zabezpieczone z zastosowaniem adekwatnych środków organizacyjnych i technologicznych.

 

§13

Reklamacje

 1. Operator udostępnia adres e-mail, na który należy przesyłać reklamacje dotyczące Usługi: info@xl8tms.com.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać treść reklamacji i okoliczności uzasadniające, dokładny czas wystąpienia, login zgłaszającego reklamację.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Operator zaproponuje Użytkownikowi przedłużenie czasu trwania okresu abonamentowego Usługi.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według siedziby Operatora.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2018.
 3. Pełny i aktualny tekst Regulaminu, jak również wszystkie wcześniejsze jego wersje są dostępne na stronie https://xl8tms.com/# , pod linkiem „Regulamin Serwisu”.
 4. Operator jest uprawniony do zmiany regulaminu Serwisu w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących zmiany cennika Opłat abonamentowych, zawartych w § 6.
 5. Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanej zmianie regulaminu oraz o treści nowych postanowień regulaminu nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie zmian, z prawem złożenia w tym okresie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Brak oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail info@xl8tms.com do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z akceptacją zmiany Regulaminu.
 6. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian w regulaminie i oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zastosowanie znajdują postanowienia 9 ust. 2-4 Regulaminu.  
 7. Językiem który jest stosowany w działalności Serwisu jest język polski i język angielski. Cała korespondencja z Użytkownikami jest prowadzona w języku polskim lub języku angielskim. Umowa z Użytkownikiem może być zawierana w języku polskim lub języku angielskim, z których każdy stanowi równorzędny język kontraktu, z takim zastrzeżeniem, że bez względu na wersję językową samej umowy jak i siedzibę Użytkownika, umowa zawarta z Użytkownikiem podlega każdorazowo prawu polskiemu.
 8. Postanowienia Regulaminu wiążą następców prawnych Użytkownika i Operatora.
 9. Operator jest uprawniony do przeniesienia na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z Regulaminu jak i umowy świadczonej na podstawie Regulaminu. Operator powiadomi Użytkowników o dokonaniu przeniesienia na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i/lub umowy świadczonej na podstawie Regulaminu w terminie 7 dni od dnia dokonania takiej czynności.  
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  • przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz.1219 ze zm.),
  • przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
  • przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 880 ze zm.),
  •   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

Localize.pl korzysta z plików cookie, dzięki którym strona może utrzymywać stan zalogowania, zawartość koszyka sklepowego oraz informacje pomocnicze. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, a w szczególności z rozdziałem o plikach cookie. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia zapisywania plików cookie.
Zamknij
pixel