Pobierz niniejszy regulamin w formacie pdf. Stary regulamin, który obowiązywał do 20 lutego 2015 r. jest dostępny pod tym adresem.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez firmę LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 9552385451, numer Regon: 363371324.

2. Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna
ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

2) adres poczty elektronicznej: info@localize.pl

3) numer telefonu do kontaktu: +48 91 884 65 04 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Sprzedawca – LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000594783, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 9552385451, numer Regon: 36337132400000;

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

5) Konto klienta – zbiór danych Klienta w aplikacji Sklepu internetowego, identyfikujący Klienta, niezbędny do złożenia Zamówienia.

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Towar – rzecz ruchoma, usługa lub Treści Cyfrowe, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu.

8) Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu.

9) Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać oraz utrwalać Treści Cyfrowe.

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem aplikacji Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa oraz wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

§ 2

Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności do składania zamówień, niezbędne jest by Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

1) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies.

3) posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf.

4) obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, zastosowano środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności zabezpieczenie transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL.

 

§ 3

Rejestracja i logowanie

 

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta klienta oraz zalogowaniu.

2. Przeglądanie Towarów możliwe jest bez posiadania Konta klienta.

3. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Utwórz nowe konto” lub w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się, aby kupić” w cenniku produktów, a następnie kliknięcie łącza „Zarejestruj się”. Zarejestrowanie Konta klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja Konta klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych gwiazdką. Podanie danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację Konta Klienta.

4. Zakończenie rejestracji wymaga kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany w trakcie rejestracji adres email.

5. Klient może zalogować się do Sklepu internetowego na Konto klienta, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.

6. Klient może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, żądać usunięcia Konta klienta przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email na adres: info@localize.pl takiego żądania wraz ze wskazaniem adresu e-mail przypisanego do konta. Konto zostanie usunięte po potwierdzeniu autentyczności żądania.

7. Sprzedawca może zablokować Konto klienta na okres 14 dni a następnie usunąć Konto klienta z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:

a. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

b. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie,

8. Oświadczenie o zablokowaniu i usunięcie Konta klienta Sprzedawca może złożyć, przesyłając je na adres email przypisany do Konta klienta.

9. Zablokowanie lub usunięcie Konta klienta w wyniku złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed tymi zdarzeniami.

 

§ 4

Składanie i realizacja zamówień

 

1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez Sklep internetowy.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta, wykonując czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty.

4. Szczegółowe informacje o Towarach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Towarach.

5. Z uwagi na ograniczenia wynikające z praw własności intelektualnej niektóre z Towarów mogą być sprzedawane, realizowane, udostępniane, dostarczane lub wykorzystywane wyłącznie na terytorium wskazanym w opisie znajdującym się w Sklepie przy poszczególnych Towarach. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń terytorialnych dotyczących korzystania z Towarów, o których mowa w poprzednim zdaniu.

6. Informacja o całkowitej cenie Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest podawana w trakcie składania zamówienia oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.

7. Cena, o której mowa w ust. poprzednim obejmuje całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.

8. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup, zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca dostarczenia oraz sposobu płatności.

9. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup, zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

11. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia oraz wiadomość z fakturą pro forma.

12. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, o których mowa w poprzednim ustępie, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wyłączeniem ustępu poniższego.

13. Umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą ustalenia przez Strony wszystkich jej elementów, w szczególności miejsca oraz terminu wykonania. Ustalenie elementów umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 11 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

15. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, przesyłając powiadomienie na adres poczty e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@localize.pl.

16. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie anulowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

17. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

18. W przypadku braku płatności za Towar w terminie wskazanym w fakturze pro forma, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

19. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu prawidłowego zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

20. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze. Czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzednim nie obejmuje czasu na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta.

21. Udostępnienie Treści Cyfrowych Klientowi następuje poprzez przesłane w indywidualnej wiadomości e-mail do Klienta linku lub linków umożliwiających pobranie Treści Cyfrowej.

22. Warunki korzystania przez Klienta z Treści Cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych Treści Cyfrowych. Udostępnienie Treści Cyfrowych Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do Treści Cyfrowych. Inne niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Klienta z Treści Cyfrowych (w szczególności zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymagają zgody właściciela praw do Treści Cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej, może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie Treści Cyfrowych.

23. Klient powinien samodzielnie zweryfikować, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych.

24. Sprzedawca nie jest uprawniony do świadczenia pomocy technicznej w odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych z uwagi na ograniczenia w tym zakresie nakładane przez producentów lub wydawców takich Treści Cyfrowych. W stosunku do takich Treści Cyfrowych w celu uzyskania pomocy technicznej Klient powinien kontaktować się bezpośrednio z ich producentem lub wydawcą, o czym zostanie poinformowany odpowiednio przez Sprzedawcę.

 

§ 5

Ceny Towarów

 

1. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Dodatkowo ceny Towarów w Sklepie internetowym są uzupełnione o ceny netto.

2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego zawierają wszelkie koszty dostarczenia Towaru. Koszty te są pokrywane w całości przez Sprzedawcę i nie wpływają na cenę Towaru. Informacje o cenie Towaru oraz jego opis zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.

3. Ceny Towarów umieszczonych w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

§ 6

Formy płatności

 

1. Dla Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może dokonać płatności przelewem – na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro forma, o której mowa w § 4 ust. 11.

2. Klient, dokonując płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie wskazanym w fakturze pro forma. Brak uiszczenia należnej opłaty skutkuje anulowaniem zamówienia.

3. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia lub numer faktury pro forma.

4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedawcą.

5. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może przetworzyć Zamówienie na podstawie elektronicznego potwierdzenia wykonanego przelewu, które generuje bank Klienta.

6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód księgowy dokonania płatności za Towary oraz za ich dostawę w postaci faktury.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.

8. Faktury w formie elektronicznej są doręczane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. W przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej faktura VAT zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

§ 7

Reklamacja

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary bez wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

3. Reklamacje na piśmie można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

4. Zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru, np. w postaci kserokopii lub skanu faktury.

6. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest Towar nie będący Treścią Cyfrową lub usługą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w ust. 2 niniejszego Regulaminu.

7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem email wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. Towary mogą być objęte gwarancją jakości producenta lub licencjodawcy, jednak Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za takie Towary wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

5. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres: LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Co do zasady Klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jednak Klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a. Klient wyraził zgodę na Udostępnienie Treści Cyfrowych przez Sprzedawcę przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz

b. Klient został poinformowany przez Sprzedawcę o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych, przed udzieleniem takiej zgody.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 

1. Konsumentem posiada m.in następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

2) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

3) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte na stronie „Polityka prywatności”, do której link znajduje się na dole głównej strony Sklepu.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim według prawa polskiego.

2. Informacje dotyczące Towarów i ich ceny zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na głównej stronie Sklepu internetowego po kliknięciu łącza „Regulamin” oraz bezpośrednio pod adresem www.LOCALIZE.PL/regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu.

6. Klient posiadający aktywne Konto klienta zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie regulaminu wiadomością email na adres email wskazany przez Klienta.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

8. Klient posiadający Konto klienta, w przypadku braku akceptacji regulaminu może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu złożyć wniosek o usunięcia Konta klienta w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

11. Załącznikami do Regulaminu są:

a. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1;

b. wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, numer telefonu +48 91 884 65 04, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres:

 

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna

Ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

 

 

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

 

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna

Ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

 

 

z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

 

LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka Jawna

Ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

 

 

e-mail: info@localize.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Lp.

Nazwa

Symbol

Ilość

1.

     

2.

     

3.

     
 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________________

data

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________________

imię i nazwisko

 

Adres konsumenta(-ów) _____________________________________________

adres

 

__________________________

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data: ______________________________

 

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newletter!

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Email marketing templates powered by FreshMail.com