W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. przepisami RODO, wprowadziliśmy istotne zmiany w regulaminie obowiązującym klientów sklepu Localize.pl oraz użytkowników XL8 TMS. Poniżej przedstawiamy nowe zapisy oraz porównanie zapisów zmienionych.

Wszystkie zmiany sprowadzają się do nawiązania do aktualnej polityki prywatności, którą została dostosowana do wymogów RODO. W naszym procesie składania zamówień, ich realizacji, świadczeniu pomocy technicznej, procedurach bezpieczeństwa itp. nic się nie zmienia. Zmiany mają przede wszystkim charakter informacyjny – polityka prywatności opisuje dokładnie, co, kiedy i w jakich sytuacjach dzieje się z danymi osobowymi naszych klientów oraz opisuje wszystkie prawa w tym zakresie.

Nie zmieniło się więc nic poza odniesieniami do bieżącej polityki prywatności.

Jeśli jednak chcesz poznać szczegóły bez mozolnego porównywania obu wersji regulaminu, w poniższym artykule znajdziesz pełną listę starych i nowych zapisów regulaminu.

Regulamin, który obowiązywał do 10 maja 2018 r.
Aktualnie obowiązujący Regulamin.

Polityka prywatności, która obowiązywała do 10 maja 2018 r.
Aktualnie obowiązująca Polityka prywatności (Zgodność z RODO).

REGULAMIN LOCALIZE.PL

Do punktu trzeciego postanowień ogólnych dodajemy objaśnienie terminu RODO:

„11) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Do postanowień ogólnych dodano również punkt siódmy:

„ 7. Wszystkie założenia w zakresie przetwarzania danych osobowych przed, w trakcie i po realizacji zamówienia spełniają wymogi RODO. Ponieważ w procesie realizacji zamówienia niemal zawsze ma miejsce przetwarzanie danych osobowych, prawdo wymaga świadomej akceptacji Polityki prywatności stosowanej przez Sprzedawcę. Opisana jest ona w dokumencie Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

Punkt trzeci artykułu trzeciego został zmieniony. Dawniej:

„3. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Utwórz nowe konto” lub w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się, aby kupić” w cenniku produktów, a następnie kliknięcie łącza „Zarejestruj się”. Zarejestrowanie Konta klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja Konta klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych gwiazdką. Podanie danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację Konta Klienta.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„ 3. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu łącza „Utwórz nowe konto” lub w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się, aby kupić” w cenniku produktów, a następnie kliknięcie łącza „Zarejestruj się”. Zarejestrowanie Konta klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji. Rejestracja Konta klienta wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych gwiazdką. Podanie danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwia rejestrację Konta Klienta. Dane przetwarzane są zawsze zgodnie z wymogami RODO — szczegóły opisane są w dokumencie Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

Do artykułu trzeciego dodano następujący punkt:

„10. Wszystkie dane uzyskane w procesie rejestracji konta oraz jego późniejszym utrzymywaniu są przetwarzane w zgodzie z założeniami RODO. Sprzedawca może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

W artykule czwartym zmianie uległ punkt drugi. Dawniej:

„2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności (zgodność z RODO) i ich akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności (zgodność z RODO) uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.”

Również w artykule czwartym zmianie uległ punkt czternasty. Dawniej:

„14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 11 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej ust. 11 wiadomości email z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności (zgodność z RODO), pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.”

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, cały artykuł dziesiąty został przeredagowany. Dawniej:

㤠10

Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte na stronie „Polityka prywatności”, do której link znajduje się na dole głównej strony Sklepu.”

Obecnie artykuł ma następującą treść:

㤠10

Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży i są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak to konieczne do realizacji usługi, w minimalnym niezbędnym zakresie, w ramach procedur zapewniającym im ochronę i poufność.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

3. Klient zgodnie z RODO ma precyzyjnie zdefiniowane prawa w zakresie swoich danych, m.in. prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

5. Szczegółowe i kompletne informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte na stronie Polityka prywatności (zgodność z RODO), do której link znajduje się na dole głównej strony Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie.”

W świetle daty aktualizacji regulaminu zmienia się ostatni punkt postanowień końcowych. Dawniej:

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.”

 

REGULAMIN XL8 TMS

W liście definicji dodano nowy punkt:

„17. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Zmianie uległ pierwszy punkt artykułu czwartego. Dawniej:

„1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. Bez rejestracji Użytkownik nie może korzystać z Usługi świadczonej w Serwisie. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić internetowy formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie poprzez podanie danych, wymaganych w formularzu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu.”


Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. Bez rejestracji Użytkownik nie może korzystać z Usługi świadczonej w Serwisie. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić internetowy formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie poprzez podanie danych, wymaganych w formularzu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności (zgodność z RODO).”

Zmianie uległ również punkt dziewiąty tego samego artykułu. Dawniej:

„9. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie może usuwać danych, które posłużyły do rejestracji Konta.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„9. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie może samodzielnie usuwać danych, które posłużyły do rejestracji Konta. Może jednak korzystać z pełni praw przysługujących mu z założeń RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Szczegóły opisane są w dokumencie Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

Zmieniono również treść oświadczenia szóstego w punkcie jedenastym artykułu czwartego. Dawniej:

„11. […]
6. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem;”

Obecnie oświadczenie to ma następującą treść:

„11. […]
6. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem oraz Polityką prywatności (zgodność z RODO);”

Treść punktu ósmego artykułu szóstego została przeniesiona do punktu następnego, podobnie jak każdego kolejnego. W punkcie ósmym zawarto obecnie nastepujące informacje:

„8. Wszystkie dane uzyskane w procesie świadczenia Usługi są przetwarzane w zgodzie z założeniami RODO. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji Usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

W artykule ósmym dodano punkt dziewiętnasty o następującej treści:

„19. Wszystkie dane uzyskane w procesie świadczenia Usługi są przetwarzane w zgodzie z założeniami RODO. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

W artykule dziewiątym dodano punkt piąty o następującej treści:

„5. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

W artykule dziesiątym dodano punkt piąty o następującej treści:

„5. Operator może być zobligowany prawem do zachowania danych dodatkowych, które powstały w procesie realizacji usługi, takich jak kopie faktur i informacje fiskalne przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Szczegóły w tym zakresie opisuje dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).”


Zmieniono treść punktu pierwszego artykułu dwunastego. Dawniej:

„1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Operator. Operator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania, kształtowania i prawidłowej realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną w Serwisie. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie formularza oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Operator. Operator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania, kształtowania i prawidłowej realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną w Serwisie. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie formularza oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, co określa dokument Polityka prywatności (zgodność z RODO).”

Zmianie uległ również punkt czwarty tego samego artykułu. Dawniej:


„4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres poczty elektronicznej oraz na wykonywanie czynności z zakresu marketingu bezpośredniego na adres e-mail i numer telefonu podane przy rejestracji Konta. Użytkownik w dowolnym momencie może cofnąć niektóre lub wszystkie wyrażone zgody.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:


„4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres poczty elektronicznej oraz na wykonywanie czynności z zakresu marketingu bezpośredniego na adres e-mail i numer telefonu podane przy rejestracji Konta. Użytkownik w dowolnym momencie może cofnąć niektóre lub wszystkie wyrażone zgody. Wszystkie zgody udzielone przez użytkownika muszą mieć charakter i zakres zgodny z wymogami RODO.”

Zmieniono również treść punktów siódmego i ósmego. Dawnie:

„7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu.

8. Administratorem danych osobowych ewentualnie wprowadzonych przez Użytkownika w Materiałach do baz Oprogramowania jest Użytkownik, który ma obowiązek przetwarzania ich zgodnie z przepisami prawa.”

Obecnie punkty te mają następującą treść:

„7. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymaganiami RODO oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu w dokumencie pod nazwą Polityka prywatności (zgodność z RODO).

8. Administratorem danych osobowych ewentualnie wprowadzonych przez Użytkownika w Materiałach do baz Oprogramowania jest Użytkownik, który ma obowiązek przetwarzania ich zgodnie z przepisami prawa i RODO.”

W świetle daty aktualizacji regulaminu zmienia się drugi punkt postanowień końcowych. Dawniej:


„2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2017 roku.”

Obecnie punkt ten ma następującą treść:

„2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2018.”

Do punktu dziesiątego postanowień końcowych dodano punkt referencyjny:

„10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
[…]
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dziękujemy za uwagę!

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newletter!

Email marketing templates powered by FreshMail.com
 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Email marketing templates powered by FreshMail.com